+48 32 3551680 • ESProgram Android ESKATT DESIGNER

Normy budowlane balustrad ESKATT

Balustrady - regulacje prawne

Prawo budowlane stawia określone wymagania co do konieczności stosowania balustrad i poręczy. Aktem prawnym obecnie obowiązującym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 296 schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej warunek wcześniej wspomniany uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, nie mające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynkach użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m istnieje wymóg zastosowania dodatkowej balustrady pośredniej. Ponadto według art. 298 balustrady przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach nie powinny posiadać elementów ostro zakończonych , a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Rozporządzenie określa wymiary jakim powinny odpowiadać wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad, tak jak w poniższej tabeli:

Jeżeli w budynku przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, które przeznaczone są dla ruchu osób niepełnosprawnych, istnieje wymóg stosowania obustronnych poręczy, umieszczonych na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Z kolei poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób, który zapewni bezpieczne użytkowanie. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

PRZESZKLONE ŚCIANY DZIAŁOWE

Do podstawowych funkcji ściany działowej należy rozdzielenie pomieszczeń wewnątrz budynku. Ściany działowe są najczęściej ścianami nienośnymi (nieprzenoszącymi obciążeń), mogącymi być również przegrodami ogniowymi oraz posiadać określoną izolacyjność akustyczną lub termiczną. Jeżeli chodzi o kwestie wykonania mogą być one wykonane jako pełne bądź przeszklone. W przypadku ścian przeszklonych ich konstrukcja jest głównie oparta na kształtownikach stalowych lub aluminiowych. Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC o wyrobach budowlanych i wdrażającą ją do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), zestawy ścian działowych mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych po dokonaniu oceny zgodności z: europejską Aprobatą Techniczną - oznakowanie oznaczeniem CE, krajową Aprobatą Techniczną - oznaczenie znakiem budowlanym B.

Wyróżniamy następujący podział ścian działowych

Stała ściana działowa - instalowana bez zamiaru późniejszej zmiany jej położenia i w taki sposób, że nie można jej rozmontować bez zniszczenia; Przestawna ściana działowa - instalowana z zamiarem ewentualnego, późniejszego przeniesienia jej w inne miejsce, dlatego też powinna dać się rozmontować i zainstalować na nowo bez utraty właściwości użytkowych i bez konieczności przeprowadzenia poważnej naprawy, przy czym nie chodzi o wymianę elementów pomocniczych, takich jak uszczelnienia i zamocowania; Wykończenie fabryczne, - otwory do mocowania drzwi, okien i innych elementów ruchomych; Przewody instalacyjne (elektryczne, telefoniczne, wodne itp.).

W skład zestawu wyrobów do wykonywania przeszklonej ściany działowej wchodzą przeważnie: Szkielet, składający się ze słupków i poprzeczek, wykonywanych z kształtowników stalowych lub aluminiowych; Ościeżnice i skrzydła drzwi oraz okien wewnętrznych; Wypełnienie, w postaci szyb pojedynczych, klejonych lub zespolonych oraz płyt wiórowych, gipsowo-kartonowych albo z tworzyw sztucznych; Uszczelki i przekładki; Listwy wykończeniowe i przyszybowe; Złączki i elementy łączące.

Szyby

Kwestia doboru wymaganego rodzaju szkła jest również uregulowana. Do wypełnienia przeszklonych segmentów ścian działowych stosować można wymienione poniżej rodzaje szkła o grubości 6÷12 mm: - szkło bezpieczne hartowane termicznie, spełniające wymagania normy PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Szkło bezpieczne warstwowe, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe, Wzmocnione, spełniające wymagania normy PN-EN 1863-1:2004 Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

Okucia

Okna i drzwi, które wchodzą w skład ścian działowych powinny być wyposażone w okucia, które odpowiadają wymaganiom norm przedmiotowych i dostosowane są do masy skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych. Szkło bezpieczne warstwowe, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.

Uszczelki

W skład zestawu wyrobów do wykonywania ścian działowych wchodzą także uszczelki przeznaczone do osadzania szyb oraz wykończeniowe i maskujące. Uszczelki podlegają wymogom normy PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do okien, drzwi, żaluzji i ścian osłonowych.

Nośność i sztywność

Ugięcie ściany, od przyłożonych osobno obciążeń: poziomych, równomiernie rozłożonych, które wywołane są różnicą ciśnień powietrza po obu stronach ściany, o wartości 250 N/m2, wynikających z liniowej siły poziomej, działającej na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi, o wartości: - 500 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa niewiele osób, takich jak pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, - 1000 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa wiele osób, takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, momentem, np. od półki z książkami, działającym na wysokości 1,8 m na całej długości ściany, o wartości 120 Nm/m. nie powinno przekraczać: 1/350 h (h - wysokość ściany), ale nie więcej niż 10 mm, w sytuacji gdy ugięcia określono obliczeniowo, 1/400 h (h - wysokość ściany), w sytuacji gdy ugięcie określono doświadczalnie.

Chcesz poznać ceny naszych produktów?

Ceny balustrad Tak, idę do E-SHOP!